Triển khai học phần thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 06

Tin tức - Thông báo

     Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực tiễn trước khi đăng ký học kỳ cuối khóa và nghiên cứu thực hiện LVTN và TLTN.

             Đảm bảo tiến độ, chất lượng đào tạo theo chương trình của ngành đã được phê duyệt. Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông triển khai học phần thực tập tốt nghiệp trong học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên khóa 06 (2018-2022).

1. Thời gian đăng ký chuyên đề

  • Thời gian bắt đầu ngày 06/12/2021
  • Thời gian kết thúc:15/12/2021

2. Thời gian thực hiện chuyên đề: khoảng 06 tuần

  • Thời gian chính thức bắt đầu ngày 15/12/2021
  • Thời gian kết thúc: 25/01/2022

3. Thời gian chấm báo cáo chuyên đề và nộp điểm: dự kiến 01 tuần

  • Thời gian chính thức bắt đầu ngày 20/01/2022
  • Thời gian kết thúc: 25/01/2022

      Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

      Các biểu mẫu hướng dẫn thực hiện