Lịch sử hình thành

Giới thiệu

            Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông được thành lập năm 2013 ngay khi Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ được thành lập. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của Nhà trường, Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông đã có những đóng góp đáng kể trong việc nâng cao nguồn nhân lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường.

            Khoa hiện có 02 bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện – Năng lượng và Bộ môn Điện tử – Viễn thông. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Khoa là tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức vận hành chương trình đào tạo theo kế hoạch hoạt động chung của nhà trường. Khoa đang phụ trách đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử và Công nghệ kỹ thuật năng lượng.  

          Tổng số giảng viên của Khoa là 18 giảng viên: trong đó có 03 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 11 thạc sĩ và 02 giảng viên đang học cao học.