Chức năng – Nhiệm vụ

Giới thiệu

     

    1. Chức năng

     Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử.

    1. Nhiệm vụ

– Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; quản lý và tổ chức giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành điện; mời giảng các học phần thuộc Khoa quản lý khi không có giảng viên của Trường đảm nhận.

– Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các chuyên ngành do Khoa quản lý.

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

– Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

– Quản lý viên chức, giảng viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

– Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của Khoa.

– Quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất thuộc Khoa.

– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung , bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập.   

– Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên , kỹ thuật viên thuộc Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Nhà trường.

– Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.