Đăng ký Kế hoạch học tập dành cho sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

Tin tức - Thông báo

    Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông thông báo đến các sinh viên đã hết thời gian đào tạo chuẩn, nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp:

      • Các em tham khảo Kế hoạch giảng dạy đính kèm và thực hiện đăng ký Kế hoạch học tập theo mẫu.
      • Các em nộp Bảng kế hoạch học tập về Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông

   Kế hoạch giảng dạy
   Mẫu đăng ký kế hoạch học tập