Thông báo nộp báo cáo Đồ án, Tiểu luận và Luận văn tốt nghiệp

Tin tức - Thông báo

    Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông thông báo các em sinh viên thực hiện đồ án, tiểu luận và luận văn tốt nghiệp in báo cáo theo định dạng yêu cầu và nộp quyển báo cáo về Văn phòng khoa Điện – Điện tử – Viễn thông đến ngày 13/6/2022.

      • Luận văn tốt nghiệp: nộp 3 quyển
      • Tiểu luận tốt nghiệp: nộp 2 quyển
      • Đồ án: nộp 1 quyển

    Trường hợp làm luận văn tốt nghiệp, sinh viên có thể xin gia hạn thời gian nộp đến ngày 19/6/2022.