Các biểu mẫu gia hạn thời gian thực hiện luận văn, mẫu dành cho cán bộ nhận xét, phản biện.

Tin tức - Thông báo

    Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông thông báo các biểu mẫu dành cho việc gia hạn thời gian thực hiện luận văn, nhận xét, phản biện luận văn, tiểu luận tốt nghiệp.

tải file biểu mẫu