Kế hoạch học kỳ III năm học 2020-2021

Tin tức - Thông báo

     Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo đến sinh viên kế hoạch học kỳ III năm học 2020-2021

   • Sinh viên đăng ký học phần: ngày 18/6/2021
   • Thời gian học tập: từ ngày 12/7/2021 đến ngày 20/8/2021
   • Thời gian thi: từ ngày 21/8/2021 đến ngày 29/8/2021
   • Sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp: từ ngày 26/7/2021 đến ngày 06/8/2021

     Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm