Thời hạn nộp luận văn tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp và đồ án 1

Tin tức - Thông báo

Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông thông báo đến sinh viên thời hạn nộp luận văn tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp và đồ án 1 như sau:

    1. Luận văn, tiểu luận tốt nghiệp khóa 2016 

–  Thời gian nộp báo cáo: ngày 29/06/2020.

Sau thời gian này nếu đề tài chưa hoàn thành phải làm đơn xin gia hạn, thời gian nộp hạn chót ngày 13/07/2020.

– Thời gian bảo vệ luận văn: dự kiến ngày 18/07/2020.

    1. Đồ án 1 Kỹ thuật điện, điện tử

– Thời gian nộp đồ án: ngày 13/07/2020.