Danh sách học phần bị hủy, học kỳ 1, năm học 2020-2021

Tin tức - Thông báo

     Phòng Đào tạo thông báo Danh sách các học phần bị hủy do không đủ số lượng sinh viên mở lớp học kỳ 1 năm học 2020 -2021. Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông có học phần “Xử lý tín hiệu số” thuộc 02 lớp DIEN0117 và DIEN0217 bị hủy.